راه خــــــــــــــدا

راه خدا

۱ مطلب با موضوع «نماز» ثبت شده است

از آیت الله بروجردی (ره) پرسیده بود: حکم اذان و اقامه قبل از نماز چیست؟

پاسخ داده بودند:  اذان و اقامه به مثال دالانی است که ازش رد میشی تا به حریم الهی برسی! چه خوب هست که از دالان عبور کنی برای رسیدن به حریم الهی تا اینکه  بی ادبانه  از دیوار داخل حیاط بپری ...
*اذان و اقامه قبل از نماز مستحب است.

*دالان در معماری سنتی ایرانی، راهروی باریکی است که با پیچ و خم وارد شونده را از هشتی به حیاط خانه هدایت می‌کرد. پیچ و خم دالان برای رعایت حریم خصوصی خانه بود تا عابران نتواند سریعاً فعالیت‌های جاری در حیاط را متوجه شوند.

*برداشت آزاد.